Kushtet e shërbimit

Kushtet

Duke u qasur në ueb-sajtin tonë, në domenin https://pasivizimi.com/, ju jeni dakord të bindeni nga këto kushte të shërbimit, të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, dhe jeni dakord që ju të jeni përgjegjës për respektimin e ligjeve lokale në fuqi. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë nga këto terma, juve ju ndalohet përdorimi ose hyrja në këtë ueb-sajt. Materialet që përmbahen në këtë ueb-saj mbrohen me ligj të zbatueshëm për të drejtat e autorit si dhe ligjin e markës tregtare.

Përdorni licencën

Leja jepet për të shkarkuar përkohësisht një kopje të materialeve (informacione ose softuerë) në ueb-sajtin tonë vetëm për të shikuar përkohësisht, personalisht e jo-komercial. Kjo është dhënia e një licence, jo një transferim i titullit, dhe nën këtë licencë nuk mund të:

  • modifikoni ose kopjoni materialet;
  • përdorni materialet për çfarëdo qëllimi komercial, ose për çdo shfaqje publike (komerciale ose jo-komerciale);
  • bëni përpjekje për të dekompiluar ose përvetësuar çdo program të përmbajtur në ueb-sajtin tonë;
  • hiqni asnjë të drejtë të autorit ose shënimet e tjera të pronarit nga materialet; ose
  • transferoni materialet tek një person tjetër ose “t’i pasqyroni” materialet në çdo server tjetër.

Kjo licencë përfundon automatikisht nëse shkel ndonjë prej këtyre kufizimeve dhe mund të përfundojë në çdo kohë. Pas përfundimit të shikimit tuaj të këtyre materialeve ose pas përfundimit të kësaj licence, ju duhet të shkatërroni çdo material të shkarkuar në zotërimin tuaj, qoftë në format elektronik ose të shtypur.

Përgjegjësia

Materialet në ueb-faqen tonë janë dhënë mbi bazën ‘si më poshtë’.

Pasivizimi.com nuk jep asnjë garanci, të shprehur ose nënkuptuar, dhe me këtë rrëzon dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, përfshirë, pa kufizime, garanci të nënkuptuara ose kushte të tregtisë si dhe mos cenim të pronësisë intelektuale ose shkelje tjetër të të drejtave.

Më tej, pasivizimi.com nuk garanton ose bën asnjë përfaqësim në lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në ueb-sajt ose që lidhen ndryshe me materiale të tilla apo në ndonjë ueb-sajt të lidhur me këtë sajt.

Kufizimet

Në asnjë rast ky ueb-sajt ose përfaqësuesit e tij nuk janë përgjegjës për dëmet (përfshirë, pa kufizime, dëmet për humbjen e të dhënave ose fitimit, ose për shkak të ndërprerjes së biznesit) që vijnë nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur materialet në këtë ueb-sajt, edhe nëse pasivizimi.com ose një përfaqësues i autorizuar i tij është njoftuar me gojë ose me shkrim për mundësinë e një dëmi të tillë. Për shkak se disa juridiksione nuk lejojnë kufizime në garancitë e nënkuptuara, ose kufizime të përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, këto kufizime mund të mos zbatohen për ju.

Saktësia e materialeve

Materialet që shfaqen në këtë ueb-sajt mund të përfshijnë gabime teknike, tipografike ose fotografike. Pasivizimi.com nuk garanton që asnjë prej materialeve në ueb-sajtin e tij të jetë të saktë, të plotë ose aktual. Pasivizimi.com mund të bëjë ndryshime në materialet që përmbahen në ueb-faqet e tij në çdo kohë pa paralajmërim. Sidoqoftë pasivizimi.com nuk merr asnjë angazhim për të azhurnuar materialet.

Lidhjet

Pasivizimi.com nuk ka shqyrtuar të gjitha sajtet e lidhura me ueb-sajtin e saj dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqeje të tillë të lidhur. Përfshirja e ndonjë lidhjeje nuk nënkupton miratimin nga ueb-sajti i jonë Përdorimi i ndonjë lidhje të tillë është në përgjegjësi të vetë përdoruesit.

Ndryshimet

Pasivizimi.com mund të rishikojë këto kushte të shërbimit për ueb-sajtin e saj në çdo kohë pa njoftim. Duke përdorur këtë ueb-sajt ju jeni dakord të bindeni nga versioni i tanishëm i këtyre kushteve të shërbimit.

Ligji qeverisës

Këto rregulla dhe kushte rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Serbisë dhe ju i nënshtroheni në mënyrë të pakthyeshme juridiksionin ekskluziv të gjykatave në shtetin e Serbisë.